Anunt concurs angajare Muzeul de Arta Populara Constanta: economist I, conservator II

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

MUZEUL DE ARTA POPULARA

BD.TOMIS NR.32

TEL/FAX : 0241/616133

E-MAIL : MUZEUETNO[@]YAHOO.COM

NR 593/23.06.2015

ANUNŢ   CONCURS

 

Muzeul de Arta Populara Constanţa  organizează concurs  în  perioada  14.07.2015 – 16.07.2015  pentru ocuparea urmatoarelor functii contractuale de executie vacante

– conservator II ,studii superioare – Sectia Expozitie – 1 post ;

– economist  I ,studii superioare – Compartiment Contabilitate-Financiar – 1 post.    

Conditii generale necesare ocuparii unui post de natura contractuala vacant conform art.3 din Anexa la HG nr.286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare :

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) indeplineste conditiile de studii si,dupa caz,de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice stabilite prin fisa postului :

   Pregătirea de specialitate:

   Pentru postul de conservator II (S)  – Sectia Expozitie :

 • studii universitare de licenta absolvite cu diploma,respectiv studii superioare de lunga durata,absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniile : Istorie,Biologie,Chimie;
 • vechime in specialitatea studiilor : minim 2 ani ;
 • cunostinte operare calculator – nivel mediu ;
 • obligativitatea de a urma cursurile de specialitate pentru obtinerea atestatului de conservator bunuri culturale .

  Pentru postul de economist I (S)  – Compartiment Contabilitate-Financiar :

studii universitare de licenta absolvite cu diploma,respectiv studii superioare de lunga durata,absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul economic ;

 • vechime in specialitatea studiilor : minim 3 ani ;
 • experienta in contabilitate bugetara in domeniul cultural;
 • cunostinte operare calculator – nivel mediu .

Concursul se va desfăşura în perioada  08 – 16.07.2015 la sediul Muzeului de Arta Populara Constanta  după cum urmează :

 

CONDIŢII   DEDESFĂŞURARE           SELECTAREADOSARELOR DE  ÎNSCRIERE              PROBASCRISĂ            INTERVIULCANDIDAŢILOR  ADMIŞI
DATA            08.07.2015         14.07.2015           16.07.2015
ORA                 12,00             10,00                10,00
LOCUL MUZEUL ARTA POPULARACONSTANŢA (sediu) MUZEUL ARTA POPULARACONSTANŢA (sediu) MUZEUL ARTA POPULARACONSTANŢA (sediu)

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie în termen de o zi lucrătoare de la data afisării rezultatului fiecărei probe a concursului pana la ora 14.

În vederea participării la concurs până la data de  06.07.2015 ,ora 16 candidaţii vor depune la sediul Muzeului de Arta Populara Constanţa, bd.Tomis nr.32 – Compartiment Resurse Umane  un  dosar  care va conţine în mod obligatoriu  următoarele :

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţia publică;
 4. d) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Copiile de pe actele menţionate mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de catre secretarul comisiei de concurs , sau în copii legalizate .

      Bibliografia  aferentă posturilor scoase la concurs este afişată la sediul instituţiei (Bd.Tomis nr.32) şi pe site-ul Muzeului de Arta Populara Constanţa: muzeuetnocta.ro

AICI – BIBLIOGRAFIE pentru postul de conservator, studii superioare, grad profesional II din cadrul Secţiei Expoziţie 

AICI – BIBLIOGRAFIE pentru postul de economist, studii superioare, grad profesional I din cadrul Compartimentului Contabilitate-Financiar

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 8,00 – 16,00 de la Compartimentul Resurse Umane , tel.0241/616133.

SECRETAR  COMISIE  CONCURS,

Referent Resurse Umane

Ciobanu  Cristina