Anunț concurs pentru ocuparea postului contractual de TREZORIER, studii medii, treapta profesională I

Muzeul de Artă Populară Constanța, cu sediul în municipiul Constanța, Bd. Tomis nr.32 organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual vacant, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

 1. Nivelul postului : execuție.
 2. Denumirea postului: TREZORIER, pe perioadă nedeterminată, cu norma intreaga (8h/zi)
 3. Nivelul studiilor : medii
 4. Treaptă profesională : I
 5. Numărul de posturi: 1 

Documente solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022: 

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i) curriculum vitae, model comun european.

Dosarele de concurs se depun la sediul Muzeului de Artă Populară Constanța Compartimentul Resurse umane – Secretariat, tel. 0241 616133, persoana de contact Ciobanu Cristina, email: muzeuetno@yahoo.com 

Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022 

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele  care  au  comis  infracțiuni  sexuale,  de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru  completarea  Legii    76/2008  privind  organizarea  și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările  ulterioare,  pentru  domeniile  prevăzute  la  art.  35 alin. (1) lit. h). 

Condiţii specifice de participare la concurs: 

 1. Studii medii, profil uman, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 2. Cunoștințe de bază operare Microsoft Excel și Word

3.Abilități, calități și aptitudini necesare: spirit organizatoric, abilități de comunicare și relaționare, capacitate de gestionare a timpului și a priorităților, capacitate de lucru in echipă

4.Vechime în muncă  necesară exercitării funcției: minim 5 ani.

Bibliografia:

Bibliografia la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant – TREZORIER, studii medii, treapta profesionala I :

 • Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil – republicată în 2008;
 • Legea nr. 311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice – republicată în 2014
 • Ordinul nr. 2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidența, gestiunea și inventarierea bunurilor cultural deținute de muzee, colecții publice, case memoriale, centre de cultură și alte unități de profil;
 • Ghidajul Expoziției permanente a muzeului.

Tematica:

 • Legea Muzeelor nr.311/2003 – capitolul II, Patrimoniul muzeal
 • Legea 182/2000 – capitolul III, Păstrarea, depozitarea și asigurarea securității bunurilor cultural mobile
 • Ordin 2035/2000 – Capitolul I, Evidența bunurilor cultural și Capitolul II, Controlul gestiunilor. Inventarierea general
 • Ghidajul Expoziției permanente a muzeului – Sălile de textile și port popular

Calendarul de desfăşurare a concursului:

– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare):
08.03.2024 – 21.03.2024, orele 11-14, la sediul instituţiei.
– selecţia dosarelor: 25.03.2024
– afișarea selecţiei dosarelor: 26.03.2024, orele 11- 13 la sediul instituţiei
– depunerea contestațiilor 27.03.2024, orele 11 – 13 la sediul instituţiei
– soluționarea contestațiilor 28.03.2024, ora 15 la sediul instituţiei
– proba scrisă în data de 29.03.2024, ora 10.00, la sediul instituției
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 01.04.2024, ora 15
– depunerea contestațiilor 02.04.2024, orele 11 – 13 la sediul instituţiei
– soluționarea contestațiilor 03.04.2024, ora 15 la sediul instituţiei
– proba interviu în data de 04.04.2024 , ora 10.00, la sediul instituției
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 05.04.2024 , ora 14.00
– depunerea contestațiilor 08.04.2024, orele 11 – 13 la sediul instituţiei
– soluționarea contestațiilor 09.04.2024, ora 15 la sediul instituţiei
– afişarea rezultatelor finale: 10.04.2024, ora 14

ANUNT CONCURS TREZORIER

FIȘA POSTULUI

FORMULAR DE ÎNSCRIERE