BIBLIOGRAFIE pentru postul de economist debutant, studii superioare din cadrul Compartimentului Contabilitate-Financiar

MUZEUL ARTA POPULARA  CONSTANTA

BIBLIOGRAFIE pentru postul de economist debutant, studii superioare din cadrul Compartimentului Contabilitate-Financiar

Legea nr.82/1991 a contabilitatii, republicata, actualizata .

OMFP 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice,Planul de conturi si instructiunile de aplicare a acestuia, actualizat.

OMFP 2021/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice,Planul de conturi si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin OMFP 1917/2005.

OMFP 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea,lichidarea,ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice precum si oganizarea,evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale,cu modificarile si completarile ulterioare.

Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,datoriilor si capitalurilor proprii.

Ordinul 2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenta,gestiunea si inventarierea bunurilor culturale detinute de muzee,colectii publice,case memoriale,centre de cultura si alte unitati de profil.

OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica,a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, actualizata cu modificarile ulterioare.

Ordinul 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice .

Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice,actualizata.

OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015,precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice.

Legea nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil,republicata.

Legea nr.311/2003 a muzeelor si colectiilor publice,republicata.

Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.

 

APROBAT,

                                   MANAGER-DIRECTOR,

MAGIRU MARIA